Đang Online:
1.051

Đã truy cập:
90.077.703
Liên hệ TT KNQG

Đắk Lắk: Tổ chức đào tạo nghề khuyến nông lâm

Cập nhật: 02/10/2018 12:20

Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk đã tổ chức khóa đào tạo nghề khuyến nông lâm cho 35 học viên là khuyến nông viên cơ sở của huyện Cưkuin tỉnh Đắk Lắk. Khóa đào tạo kéo dài trong 2 tháng và là chương trình đào tạo nghề thường xuyên được thực hiện theo hình thức đào tạo tập trung.

Khai giảng lớp đào tạo nghề khuyến nông lâm

Lớp đào tạo nghề có mục tiêu là đào tạo cán bộ khuyến nông cơ sở có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kỹ năng tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo và tập huấn, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình, mở rộng sản xuất kinh doanh, tư vấn và cung cấp dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tôn trọng phong tục tập quán và văn hoá truyền thống của các cộng đồng, có ý thức chia sẻ và học hỏi người dân và cộng đồng…

Nội dung chương trình đào được xây dựng với mục đích để các cán bộ khuyến nông cơ sở bồi dưỡng các năng lực về lập kế hoạch, tổ chức hội thảo, tập huấn; thúc đẩy cuộc họp, đào tạo chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tuyên truyền tư vấn hoạt động khuyến nông lâm. Từ đó có khả năng tạo lập, chia sẻ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn xuất phát từ nhu cầu của người dân.

Theo chương trình đào tạo nghề “Khuyến nông lâm” của tổng cục nghề, các nội dung đào tạo được lựa chọn như: một số phương pháp tiếp cận, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, lập kế hoạch, đánh giá trong khuyến nông lâm; Sử dụng được một số phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân để lập kế hoạch khuyến nông lâm và phát triển thôn bản; Kỹ năng tổ chức được các cuộc họp dân, phối hợp tổ chức được các lớp tập huấn cấp thôn bản và thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới đến người dân; Thực hiện được các hoạt động truyền thông trong khuyến nông; Thực hiện được công việc thiết kế, xây dựng, giám sát, đánh giá trình diễn;

Chương trình đào tạo nghề ngắn hạn này sẽ là cơ hội để khuyến nông viên cơ sở nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu năng lực trong hoạt động thực tiễn khuyến nông tại địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập, góp phần đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương.

Hoàng Liên

Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk

 
   
Scroll