Đang Online:
656

Đã truy cập:
99.512.012
Liên hệ TT KNQG

Lào Cai: Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Cập nhật: 04/03/2020 14:24

Lào Cai là tỉnh miền núi phía Bắc, có tiềm năng lợi thế phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Trong những năm gần đây, việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang được triển khai đồng bộ trên mọi lĩnh vực, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện 04 Chương trình và 19 Đề án trọng tâm giai đoạn 2015 – 2020, những năm vừa qua, Lào Cai đã hình thành được một số vùng phát triển cây trồng, vật nuôi với quy mô tập trung, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn mang thương hiệu Lào Cai, với sức cạnh tranh mạnh trên thị trường. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao đã được xác định là hướng đi quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016 -2020. Song song với đó, Lào Cai được biết đến có nhiều khu vực núi cao, địa hình chia cắt và phân bố cao thấp khác nhau, điều kiện khí hậu đa dạng từ nhiệt đới đến á nhiệt đới, rất thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, đặc biệt là nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu, thảo quả… 

Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Lào Cai sẽ tạo bước chuyển lớn trong sản xuất nông, lâm nghiệp với giá trị sản xuất cao/1 đơn vị diện tích đất nông nghiệp; giá trị sản phẩm trên đơn vị canh tác đạt trên 80 triệu đồng/ha/năm; giá trị sản phẩm/đơn vị canh tác ứng dụng công nghệ cao, bình quân đạt trên 260 triệu. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 340.000 tấn; sản lượng thịt hơi các loại đạt 50.833 tấn; sản lượng thủy sản đạt 9.813 tấn. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn, thu nhập bình quân đầu người tại nông thôn đạt 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn hàng năm giảm từ 3 - 5%. Khai thác tốt các lợi ích về môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống thiên tai; nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 56%, góp phần thực hiện định hướng tăng trưởng xanh của tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2020, toàn tỉnh Lào Cai có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đề ra, ngay từ đầu năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT. UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Sau 04 năm thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy về Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực theo hướng tỷ trọng ngành trồng trọt giảm dần, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và dịch vụ. Các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa; hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa; phong trào xây dựng nông thôn dần từng bước đi vào chiều sâu. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia tăng giá trị trên đơn vị canh tác, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong nông thôn. Hết năm 2019, trong 10 chỉ tiêu của Đề án số 01 của Tỉnh ủy đã có 05 chỉ tiêu vượt, 04 chỉ tiêu đạt trên 93% và 01 chỉ tiêu đạt trên 86% mục tiêu Đề án. 

Ông Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Việc tập trung đất đai để có quy mô đủ lớn cho sản xuất hàng hóa còn khó khăn; sản xuất nông nghiệp hàng hóa còn nhỏ lẻ; chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn khó tiếp cận, nên chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch; một số hợp tác xã quy mô nhỏ nên việc liên kết sản xuất để tạo vùng hàng hóa chậm; sự phối hợp giữa các sở, ngành có lúc chưa kịp thời, một số địa phương chưa thực sự vào cuộc; chưa quan tâm đúng mức đến chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là thực hiện cơ cấu lại sản xuất, chuyển đổi cây trồng, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Để ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh Lào Cai thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống vật chất của người dân, phát huy thế mạnh, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, con người, thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông nghiệp, với mục tiêu đứng đầu khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, ngành nông nghiệp cần tập trung một số nhiệm vụ: (1) Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 01 của Tỉnh ủy về Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020; (2) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người dân, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; (3) Tập trung phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; (4) Tập trung, chủ động chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai mùa mưa, lũ năm 2020; (5) Đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã nông nghiệp; (6) Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng phải thận trọng, đi đôi với thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; (7) Đẩy mạnh phát triển các cơ sở chế biến, bảo quản sau thu hoạch, góp phần làm gia tăng giá trị hàng nông sản; (8) Tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, nhất là nguồn xã hội hóa để phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; (9) Tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp; (10) Triển khai thực hiện các chương trình, đề án giai đoạn 2021- 2025 phải trọng tâm, xuyên suốt.                                                                                   

Đặng Thương Thảo

Trung tâm Khuyến nông và DVNN Lào Cai

 
   
Scroll