Liên hệ TT KNQG

Bắc Hà: Chuyển mình đổi thay sau 10 năm dựng xây NTM

Cập nhật: 23/08/2019 12:01

Sau gần 10 năm xây dựngnông thôn mới (NTM), đến nay diện mạo nông thôn huyện vùng cao Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đã có nhiều đổi thay tích cực, huyện đã xây dựng được 4/19 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến, đến cuối năm 2020 sẽ có 7 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Huyện cũng đã có 7 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu NTM.  Tổng số lượt tiêu chí hoàn thành của các xã tính đến hết 6 tháng đầu năm 2019: 215 lượt tiêu chí. Trong đó, bình quân số tiêu chí/ xã là 11,15 tiêu chí, tăng 7,85 tiêu chí/xã so với thời điểm năm 2010. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người của huyện ngày càng tăng lên, ước tính đến hết năm 2019 sẽ đạt 30 triệu đồng/người/năm, tăng 22,11 triệu đồng/ người/ năm so với năm 2010

Nông nghiệp của Bắc Hà cũng đang chuyển mình rõ rệt theo hướng sản xuất hàng hóa. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 45,7% năm 2011 xuống còn 34% năm 2019; công nghiệp và xây dựng tăng từ 20,9% năm 2011 lên 26% năm 2019; du lịch - dịch vụ tăng từ 33,2% năm 2011 lên 40% năm 2019...

Cũng nhờ phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng NTM, đến nay 100% các tuyến đường giao thông nông thôn từ huyện đến trung tâm cụm xã đã được cứng hóa; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 82,1%; tỷ lệ phòng học được kiên cố và bán kiên cố đạt 97,8%; tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 67,6%...

Chung sức mở đường về các thôn, bản vùng cao, khó khăn
      

Bắc Hà đã và đang thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trong 10 năm qua gần 2.588 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 206 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện cũng gặp phải một số khó khăn, hạn chế như: Nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững hiện chưa đáp nhu cầu, phụ thuộc phần lớn vào ngân sách Trung ương và của tỉnh hỗ trợ. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh, song vẫn còn khá cao. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn thấp và không đồng đều, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước...

Kết quả  sau 10 năm xây dựng NTM ở Bắc Hà là sự phấn đấu, nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc địa phương. Thời gian tới, huyện Bắc Hà tiếp tục hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu theo quy định từng tiêu chí, ưu tiên các nguồn lực để xây dựng NTM, thôn kiểu mẫu; Tập trung lãnh chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết toàn dânh pấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra đến năm 2020, tầm nhìn 2025 - 2030, thông qua việc thực hiện có hiệu quả một số giải pháp đồng bộ như: Quan tâm định hướng, triển khai tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm- OCOP, Chú trọng tái cơ cấu, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp công nghệ cao vào thực tiễn sản xuất./.      

Hoàng Chất

 
   
Scroll