Liên hệ TT KNQG

Bình Long: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 29/08/2019 17:18

Nhằm đánh giá đúng thực tế về kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xây dựng mục tiêu, kế hoạch, giải pháp nâng cao các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới trong những năm tới, ngày 19/8/2019 tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XD NTM) giai đoạn 2010-2020.

Các tin liên quan:

Bình Long có 02 xã được UBND tỉnh Bình Phước lựa chọn để thực hiện Chương trình MTQG XD NTM là Thanh Lương và Thanh Phú. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn, nhất là sự đồng lòng, chung sức ủng hộ của người dân, chương trình MTQG XD NTM đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng kinh phí đầu tư cho chương trình trong những năm qua là 216 tỷ 299,6 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 71% (gần 155 tỷ đồng), còn lại 29% (hơn 61 tỷ đồng) được huy động từ các doanh nghiệp, người dân.

Ngay từ những ngày mới triển khai, các phong trào thi đua về XD NTM được tuyên truyền sâu rộng tới tất cả các cấp các ngành, đặc biệt là người dân trực tiếp được hưởng thụ, như chương trình: “Bình Long chung sức XD NTM”, “Phụ nữ 5 không 3 sạch”, “Con đường hoa”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp”, “Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết”, “An toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường”…  Với việc xây dựng kế hoạch bám sát, phù hợp với thực tiễn, những đột phá sáng tạo trong quá trình thực hiện cùng với việc kiểm tra giám sát thường xuyên, đến năm 2016, 02 xã đã được UBND tỉnh Bình Phước công nhận đạt chuẩn NTM. Đến nay Bình Long đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để trình Chính phủ công nhận là thị xã hoàn thành nhiệm vụ XD NTM.

100% các tiêu chí đều đạt và vượt theo quy định của bộ tiêu chí về XD NTM màChính Phủ ban hành. Điển hình như:

Về điện: 100% khu dân cư 2 xã có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,04% (5953/6011 hộ);

Về tổ chức kinh tế và tổ chức sản xuất: Hình thành và đi vào hoạt động ổn định có hiệu quả 02 Hợp tác xã (luật HTX năm 2012), 01 chi hội nghề nghiệp, 04 tổ hợp tác, 09 Câu lạc bộ với gần 500 thành viên tham gia.

Về thu nhập trung bình tăng từ 13 triệu đồng/ người/năm (năm 2011) lên  47,5 triệu đồng/người/năm (năm 2018). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,35% (năm 2011) xuống còn 1,04% (năm 2018)..v…v.

Có thể nói Chương trình MTQG XD NTM đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt của nông thôn 2 xã, nhất là về phát triển kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đi đúng hướng, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất tập trung hàng hoá, đầu tư ứng dụng KHKT công nghệ được tăng cường, hình thành vùng sản xuất theo hướng liên kết gia tăng giá trị, bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Năng suất, chất lượng, giá trị hàng nông sản, hiệu quả kinh tế ngày càng được cải thiện, vì thế thu nhập của người nông dân được tăng lên rõ rệt. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đời sống vật chất tinh thần của người nông dân không ngừng nâng cao, dân chủ ở cơ sở được phát huy, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Một mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi liên kết tại hai xã NTM 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún; Sản phẩm hàng hoá chưa tạo sức cạnh tranh; Thu nhập của nông dân vẫn còn thấp; Nhu cầu về vốn là rất lớn, nhất là vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi đó một bộ phận người dân còn gặp khó khăn do giá các mặt hàng nông sản luôn ở mức thấp, đầu ra không ổn định; Liên kết 4 nhà, sản xuất theo chuỗi chưa chặt chẽ, đầu tư chưa đồng bộ, các doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp rất ít. Do vậy việc huy động vốn từ người dân gặp khó khăn, nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước có hạn. Lợi thế địa phương chưa được phát huy, hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng.

Để Chương trình MTQG XD NTM của thị xã Bình Long đạt hiệu quả cao hơn cần phải có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt hơn nữa của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, chủ động sáng tạo trong cách làm, sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp và huy động tốt sức dân. Tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình, vai trò trách nhiệm của các chủ thể tham gia, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở (dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng). Phát huy, tận dụng có hiệu quả lợi thế địa phương như nguồn lực, nhân lực, điều kiện tự nhiên, xã hội... Tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân. Lồng ghép các chương trình, nguồn vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn lực (nhất là vốn) một cách có hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đến hết năm 2020 đạt công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nguyễn Thị Hạnh

TTDVNN thị xã Bình Long, Bình Phước

 
   
Scroll