Đang Online:
2.320

Đã truy cập:
106.224.409
Liên hệ TT KNQG

Đồng Tháp: Hiệu ứng 10 năm thực hiện “tam nông”

Cập nhật: 12/07/2018 17:25

Qua 10 năm (2008 – 2018) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương,...

... kinh tế phát triển, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống dân cư được cải thiện, dân trí, dân chủ có bước phát triển tích cực, nếp sống và sinh hoạt cộng đồng được hướng dần đến văn minh hiện đại, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước được tăng cường, nguồn lực xã hội được khai thác và phát huy hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và mở rộng, các tệ nạn xã hội và tiêu cực được kiềm chế và đẩy lùi, hệ thống chính trị các cấp ngày càng được củng cố và hoạt động hiệu quả.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò quan trọng, tổ chức tập huấn được 145 lớp, cho trên 8.000 lượt cán bộ cấp xã, ấp về kỹ năng tuyên truyền, vận động và một số nội dung trọng tâm trong xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới; biên soạn và in ấn 10.000 sổ tay, 60.000 tờ bướm tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, phát hành từ Ban Chỉ đạo cấp Tỉnh đến Ban công tác Mặt trận ấp về một số nội dung quan trọng cần ghi nhớ trong công tác triển khai thực hiện.

Đời sống kinh tế của nhân dân ổn định, từng bước phát triển, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau ở hầu hết các khu dân cư, với nhiều hình thức, mô hình thích hợp đã động viên được các nguồn lực trong nhân dân cùng với sự đầu tư của Nhà nước, thông qua các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các khu công nghiệp; cụm, tuyến dân cư; đê bao vùng kết hợp giao thông, thuỷ lợi, các chương trình Quốc gia giải quyết việc làm; giảm nghèo bền vững; chính sách an sinh xã hội, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế bền vững.


Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi nguồn cho phương thức huy động các nguồn lực trong cộng đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình, mục tiêu Quốc gia do Nhà nước đề ra và các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đáp ứng được nhu cầu bức xúc của nhân dân. Kết quả rõ nhất trên lĩnh vực này là: So với năm 2008 diện tích sản xuất nông nghiệp tăng, sản lượng lúa tăng trên 3,6 triệu tấn, diện tích vườn cây ăn trái tăng 74%, nuôi trồng thuỷ sản tăng hơn 79%, tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 là trên 12%  đến cuối năm 2017 giảm còn 5,11%, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 41 triệu đồng/người/năm.

Công tác xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các ngành, tổ chức thành viên đã tập trung vận động từ các nguồn lực trong và ngoài tỉnh được trên 600 tỷ đồng. Trong đó, vận động nhân dân hiến trên 2.200.000m2  đất, đóng góp trên hàng triệu ngày công lao động; tháo dỡ trên 500 căn nhà, gần 1.800 vật kiến trúc khác, chặt phá nhiều cây ăn trái có giá trị để làm đường giao thông nông thôn; xây mới 1.900, sữa chữa 418 cầu bê tông, trải nhựa, bê tông, đá trên 17.000 km đường nông thôn.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên các địa bàn khu dân cư, với nhiều hình thức, mô hình thích hợp, đã tác động nâng cao ý thức và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã sáng tạo, chủ động và phối hợp xây dựng một số mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực: Mô hình “Khu dân cư tự quản môi trường”, mô hình “Quản lý địa bàn, quản lý người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư”, mô hình “Bể chứa nước di động”, mô hình “Ngày Chủ nhật sạch”, mô hình “Gia đình an toàn – Hạnh phúc – Đạo hạnh” của Họ đạo Cao Đài Tiên Thiên, mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” đã nhân rộng ra toàn tỉnh với 12.676 tổ... Đây là những mô hình hoạt động hiệu quả, đã góp phần cho 37 xã và 01 đơn vị cấp huyện (thành phố Sa Đéc) được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2015 và 2015- 2020.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, định hướng nhiệm vụ thời gian tới: Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền đối với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quyết tâm xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy vai trò các thiết chế văn hóa, hệ thống Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình, vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, Hội nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo làm cho mỗi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả thiết thực chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Trần Thắng

 
   
Scroll