Đang Online:
1.631

Đã truy cập:
107.046.877
Liên hệ TT KNQG

Lạng Sơn: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2017

Cập nhật: 13/07/2018 11:59

Sáng ngày 11/7/2018, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở ban ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất tập thể và các hộ nông dân điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới TW.

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Chương trình hành động, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết bằng 57 nhiệm vụ là các các đề án, quy hoạch, chính sách. Nhiều Đề án, Chính sách mang lại hiệu quả tích cực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn, như: Đề án phát triển giao thông nông thôn; Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn; Chương trình về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới…

Theo báo cáo tại hội nghị, tốc độ gia tăng giá trị bình quân ngành nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 – 2010 đạt 4,56%, giai đoạn 2010 – 2015 đạt 2,95%, giai đoạn 2016 – 2017 đạt 3,23%. Tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp trong cơ cấu GRDP chung toàn tỉnh năm 2017 chiếm 21,7%. Năm 2017, thu nhập bình quân một nhân khẩu ở nông thôn tăng gấp 2,5 lần so với năm 2008, từ 7,6 triệu đồng/người năm 2008 lên 18,8 triệu đồng/người năm 2017. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, toàn diện. Đến nay, toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 8,65 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm; 100% người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí…

Toàn cảnh Hội nghị

Từ nay đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn đặt ra các mục tiêu cụ thể: giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp tăng 3,5 - 4 lần; giá trị sản phẩm thu trên một đơn vị diện tích canh tác trồng trọt tăng 2 - 2,5 lần; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 - 55 triệu đồng, tăng 2,5-3 lần so với hiện nay; phấn đấu đến năm 2030 có 145 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 70,05%)…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, gồm: Tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành; Đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất gắn phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ nông thôn; Triển khai đồng bộ, toàn diện quyết liệt Chương trình xây dựng thôn mới, xã hội hóa lồng ghép huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; Thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững nâng cao thu nhập đời sống dân cư nông thôn; Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai bảo vệ tài nguyên môi trường sống; Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông thôn, đầy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xúc tiến thương mại phát triển thị trường nông sản, xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước, đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp.

Tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt là nhân rộng những mô hình, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua. Chú trọng việc phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Tạo điều kiện thuận lợi để nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường; nâng cao vị trí, vai trò của kinh tế tập thể. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2017./.

Nguyễn Duy Hà

Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn

 
   
Scroll