Liên hệ TT KNQG

Các mẫu biểu kèm theo Quyết định 116/QĐ-KN-TCHC về việc ban hành Hướng dẫn quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương

Cập nhật: 20/07/2020 14:26

Ngày 6/7/2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành Quyết định số 116/QĐ-KN-TCHC về việc ban hành Hướng dẫn quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương.

Hướng dẫn quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương tại đây

Các mẫu biểu kèm theo Quyết định:

I. Các mẫu biểu kế toán, tài chính

II. Mẫu biểu Dự án khuyến nông

III. Mẫu biểu hoạt động khuyến nông thường xuyên

Mẫu biểu hoạt động đào tạo

Mẫu biểu hoạt động thông tin đại chúng

Mẫu biểu hoạt động tổ chức sự kiện

Các tin khác
 
   
Scroll