Đang Online:
1.455

Đã truy cập:
96.955.569
Liên hệ TT KNQG

Yêu cầu Hồ sơ cấp kinh phí lần 2

Cập nhật: 04/09/2018 18:14

Căn cứ quy định theo yêu cầu của Kho bạc và theo HĐ đã ký, đề nghị các đơn vị khi cấp ứng lần 2 cần có các hồ sơ như sau:

Nhiệm vụ Thông tin tuyên truyền

1. Đối với sự kiện (Diễn đàn, Hội chợ, Hội thi).

-  Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và đề nghị thanh toán theo hợp đồng (theo mẫu mới: NTKL-TT/KNQG).

-  Báo cáo kết quả: Theo mẫu sửa đổi và phải có ý kiến của Trung tâm KNQG.

-  Biên bản nghiệm thu hiện trường (theo mẫu quy định trong 342): 01 bản phôto

2. Đối với tuyên truyền trên phương tiện TT đại chúng (trường hợp chưa xong)

-   Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và đề nghị thanh toán theo hợp đồng (theo mẫu mới: NTKL-TT/KNQG).

-   Báo cáo tiến độ: 01 bản theo mẫu nhưng tên là Báo cáo tiến độ. Theo mẫu sửa đổi và phải có ý kiến của Trung tâm KNQG.

Nhiệm vụ đào tạo huấn luyện

1.  Tập huấn.

-   Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và đề nghị thanh toán theo hợp đồng (theo mẫu mới: NTKL-ĐT/KNQG).

-   Báo cáo tiến độ kết quả tập huấn: Theo mẫu sửa đổi (tải tại đây) và phải có ý kiến của Trung tâm KNQG

-   Chứng từ phôtô:

+ Bản nghiệm thu hiện trường

+ Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của học viên

+  Giấy mời, công văn cử học viên

+ Chương trình tập huấn

+ Danh sách học viên

2. Tham quan

-  Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và đề nghị thanh toán theo hợp đồng (theo mẫu mới: NTKL-ĐT/KNQG).

-   Báo cáo kết quả tham quan: Theo mẫu sửa đổi và phải có ý kiến của Trung tâm KNQG

-   Chứng từ photo:

+ Biên bản nghiệm thu hiện trường (mẫu theo 342)

+ Thư mời, công văn/Thông báo mời, triệu tập các thành viên

+ Chương trình tham quan

 
   
Scroll