Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Thông báo nghiệm thu, quyết toán hoạt động Thông tin tuyên truyền năm 2012

Cập nhật: 03/12/2012 17:11
TTKNQG: Thông báo nghiệm thu, quyết toán hoạt động Thông tin tuyên truyền năm 2012

Ngày 3/12/2012, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có công văn số 1108/KN-TTTT gửi các đơn vị triển khai các hoạt động sự kiện khuyến nông (Diễn đàn, Hội chợ, Hội thi)...

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRUNG TÂM

KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

Số:1108/KN-TTTT

V/v quyết toán sự kiện khuyến nông năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
  


 

 


Hà Nội,  ngày 03 tháng 12  năm 2012

                                                     

 

 Kính gửi: Các đơn vị thực hiện sự kiện khuyến nông năm 2012

Để thuận lợi cho việc nghiệm thu, quyết toán hoạt động thông tin tuyên tuyền khuyến nông năm 2012 đúng thời hạn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị các đơn vị hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, quyết toán theo mẫu trên website khuyến nông Việt Nam theo đường dẫn (http://khuyennongvn.gov.vn/van-banthong-bao/mau-van-ban_t705c612tn.aspx) .
Đơn vị điền thông tin vào các mẫu theo nội dung sự kiện khuyến nông thực hiện và gửi về qua E-mail: tthlknqg@gmail.com để phòng Thông tin tuyên truyền xem trước nội dung, đề nghị đơn vị gửi trước ngày 10 tháng 12 năm 2012. Sau khi thống nhất các nội dung với phòng Thông tin tuyên truyền, đơn vị đóng dấu 04 bản gửi về phòng Thông tin tuyên truyền theo địa chỉ dưới đây, thời hạn gửi trước ngày 15 tháng 12 năm 2012.

Phòng Thông tin tuyên truyền - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
E-mail: tthlknqg@gmail.com; điện thoại: 04 3.7711265

Lịch quyết toán:
- Trước ngày 15 tháng 12 năm 2012, đơn vị chủ động thời gian quyết toán với Phòng Tài chính
- Sau ngày 15 tháng 12 năm 2012, đơn vị quyết toán theo lịch do phòng Tài chính phân bổ (sẽ thông báo sau).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

 

 

Nơi nhận:                                                    

- Như trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu: VT, TTTT.                

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

Phùng Quốc Quảng

 

Các tin khác
 
   
Scroll