Liên hệ TT KNQG

Công văn số 1033/KN-KHTC về việc báo cáo hệ thống tổ chức và kinh phí khuyến nông năm 2019

Cập nhật: 09/12/2019 11:22

Ngày 6/12/2019, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 1033/KN-KHTC gửi Trung tâm khuyến nông các tỉnh/thành phố về việc báo cáo hệ thống tổ chức và kinh phí khuyến nông năm 2019

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ Niên giám thống kê năm 2019.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm khuyến nông các tỉnh/ thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến nông năm 2019 (Theo biểu mẫu đính kèm).

Đề nghị đơn vị gửi báo cáo về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 31/12/2019 theo đường công văn và hộp thư điện tử:  taichinhknqg@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 0243 7282 484.

Mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Kim Văn Tiêu

(Đã ký)

 
   
Scroll