Liên hệ TT KNQG

Quyết định số 22/QĐ-KN-TCHC v/v Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua trong Hệ thống khuyến nông Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Cập nhật: 11/03/2022 10:28

Quyết định số 22/QĐ-KN-TCHC v/v Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” trong Hệ thống Khuyến nông

Xem nội dung Quyết định tại đây

Xêm nội dung kế hoạch tại đây

 
   
Scroll