vi-VNen-US


Hoạt động khuyến nông của một số nước Đông Nam Á
Updated at:  15:38 19/12/2011


1. Cộng hòa B-ru-nei Darussalam: là một nước công nghiệp, nông nghiệp chỉ chiếm 10% GDP, vì vậy hoạt động khuyến nông ít được quan tân và non trẻ. Sản xuất nông nghiệp của Brunei chủ yếu tập trung vào lúa gạo (năm 2010 có 2783 ha với năng suất trung bình là 2 tấn/ha), rau sạch và hoa.

Hệ thống tổ chức khuyến nông bao gồm ở Trung ương có 1 Phòng thuộc Vụ Nông nghiệp và thực phẩm (Bộ Công nghiệp và nguồn lợi) và 4 Trung tâm đào tạo tại hiện trường tại 4 vùng lãnh thổ. Về nội dung hoạt động khuyến nông, Brunei tập trung vào lĩnh vực IPM trên lúa và an toàn thực phẩm với sự trợ giúp của các chuyên gia đến từ các nước ASEAN. Hình thức hoạt động khuyến nông chủ yếu là đào tạo cán bộ khuyến nông và nông dân.
2. Cămpuchia:
Công tác khuyến nông của Campuchia do Cục Khuyến nông (DAE) thuộc Tổng cục Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) đảm nhiệm. DAE có chức năng quản lý nhà nước về khuyến nông, phát triển hệ thống khuyến nông từ Trung ương đến cấp huyện, phù hợp với nhu cầu của Campuchia. Một mục tiêu chiến lược trong phát triển khuyến nông là xây dựng một hệ thống khuyến nông tới các xã và thôn bản. DAE triển khai, thúc đẩy và điều phối các hoạt động khuyến nông thông qua các bộ phận kỹ thuật và các tổ chức, cơ quan nghiên cứu, cơ quan cấp tỉnh, phi chính phủ và khu vực tư nhân với mục tiêu là lợi ích tốt nhất của các nhà sản xuất, người nông dân. Hoạt động khuyến nông tại Campuchia sử dụng phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống canh tác qui mô trang trại, đào tạo và khuyến nông có sự tham gia và cách tiếp cận mở rộng. Trong đó tập trung vào (i) Lập kế hoạch và đánh giá có sự tham gia, (ii) Phát triển công nghệ có sự tham gia; (iii) Đào tạo và mở rộng; (iv) Phát triển mở rộng và phổ biến tài liệu; (v) Phát triển các tổ chức nông dân.
3. In-đô-nê-si-a:
Là nước có nền nông nghiệp tương đối phát triển trong khu vực với mục tiêu chính (1) Đáp ứng đủ nhu cầu lương thực, (2) Đa dạng thực phẩm, (3) Nâng cao giá trị gia tăng, tính cạnh tranh và xuất khẩu, và (4) Nâng cao đời sống của nông dân. Để đạt mục tiêu trên, ngành nông nghiệp đã tập trung vào 4 hình thức hoạt động: (1) Khuyến nông, (2) Đào tạo nông nghiệp, (3) Giáo dục nông nghiệp và (4) Tiêu chuẩn hóa và cấp giấy chứng nhận lao động trong nông nghiệp. Về khuyến nông, Inđônêsia có tổng số 63,422 cán bộ, bao gồm: 27,922 cán bộ khuyến nông nhà nước; cán bộ hợp đồng là 24,551 người và 9,628 cán bộ khuyến nông tự nguyện, và 1,251 cán bộ kiêm nhiệm. Số cán bộ này được được bố trí ở cơ quan khuyến nông Trung ương, 33 đơn vị cấp tỉnh, 489 đơn vị cấp huyện và 4.239 đơn vị cấp xã, hiện nay chính phủ In-đô-nê-si-a đang đặt mục tiêu mỗi một đơn vị hành chính cấp thôn được bố trí 1 cán bộ khuyến nông. Các chương trình khuyến nông được xây dựng ở các cấp khác nhau như cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Kết quả hoạt động tập huấn năm 2010: Chế biến thực phẩm (TOT 60 người và cán bộ khuyến nông 300 người); Kỹ thuật sản xuất lúa gạo (1440 người); Kỹ thuật sản xuất ngô (630 người); Kỹ thuật sản xuất đậu tương (600 người) Kỹ thuật chăn nuôi (1705 người); Kỹ thuật sản xuất cây công nghiệp (570 người) và Kỹ thuật sản xuất rau (1040 người). Ngoài ra, hoạt động khuyến nông tập trung vào việc chuyển giao Indo GAP trong cây ăn quả; rau.
4. Ma-lay-si-a:
Hoạt động khuyến nông tại Malaysia tập trung chuyển giao các công nghệ trong GAP và GMP, truy xuất nguồn gốc, và trang trại hữu cơ. Đặc biệt Ma-lay-si-a đang xây dựng một lộ trình để đạt được ISO 9001:2008 trong khuyến nông tại các cơ quan cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan khuyến nông vùng.
5. Mi-a-ma:
Năm 2010, nông nghiệp đóng góp 33,8% GDP, hoạt động khuyến nông được xem là giải pháp hàng đầu để phát triển nông nghiệp bền vững. Các hình thức hoạt động chủ yếu ở nước này là thành lập các trạm tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn quy mô lớn, trường học tại trang trại, chương trình năng suất cao đặc biệt, vùng sản xuất cây trồng tập trung, phát triển công nghệ với sự tham gia của nông dân và phương pháp chuyển giao công nghệ dựa trên nhu cầu của nông dân. Về nội dung hoạt động khuyến nông của Mi-a-ma đang tập trung chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn ASEAN GAP và chuỗi giá trị trong sản xuất lúa gạo.
6. Phi-lip-pin:
Hoạt động khuyến nông của Phi-lip-pin do Viện đào tạo nông nghiệp trực thuộc Cục Nông nghiệp đảm nhiệm và triển khai các hoạt động về khuyến nông. Tại các vùng có 17 trung tâm đào tạo, không tổ chức theo địa danh hành chính. Hoạt động khuyến nông của Phi-lip-pin được gọi là “khuyến nông điện tử” với hình thức chuyển tải thông tin và chuyển giao công nghệ chủ yếu thông qua các phương tiện điện tử như Internet, đài, báo điện tử, truyền hình, băng video và cát-sét. Hầu hết các nội dung hoạt động khuyến nông đều tập trung vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ, giảm thiểu biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững. Về chính sách khuyến nông, Chính phủ chi phí xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, băng đĩa hình, internet phục vụ khuyến nông. Trong xây dựng mô hình, Chính phủ chỉ hỗ trợ 50% chi phí con giống.
7. Thái Lan:
Cục khuyến nông trực thuộc Bộ nông nghiệp Thái Lan được thành lập từ năm 1967, đến nay hệ thống khuyến nông của Thái Lan gồm ở trung ương là Cục Khuyến nông có 5 phòng và 7 bộ phận, ở địa phương gồm có 6 văn phòng cấp vùng ở 6 vùng lãnh thổ; 76 văn phòng cấp tỉnh; 879 văn phòng cấp huyện và
48 trung tâm dịch vụ. Năm 2007, tổng số cán bộ khuyến nông hiện nay là 12.936 người. Khuyến nông có 2 vai trò chính là (i) giúp nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống và bảo đảm thu nhập của họ, (ii) giúp nông dân giải quyết vấn đề của họ. Từ năm 2009, hình thức triển khai các chương trình hoạt động khuyến nông của Thái Lan mang tính đặc thù riêng thông qua chương trình đăng ký và quản lý dữ liệu nông dân. Nông dân muôn tham gia các chương trình khuyến nông trước hết phải đăng ký dự liệu với cơ quan khuyến nông. Các thông tin về nông dân bao gồm: Số lượng và tên, số CMTND, Ngày sinh, giới tính và nghề nghiệp của từng thành viên trong hộ gia đình, thông tin về sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp, thành viên của tổ chức đặc biệt (nếu có). Các thông tin này sẽ được cơ quan khuyên nông tỉnh quản lý bằng máy tính và hàng năm sẽ được cập nhật thông tin, các thông tin về các hộ nông dân sẽ được kiểm chứng bằng cách chọn ngẫu nhiên 10% để mộ Hội đồng bao gồm các cán bộ của cơ quan khuyến nông tỉnh và các cơ quan liên quan khác bao gồm cả tổ chức chính quyền địa phương tiến hành phiên điều trần công khai ở mỗi làng để rà soát tất cả các thông tin thu thập.

Hà Thanh Tùng


Visitors:
37541915

 

Detail

 

 

 

 

 

 

© Copyright NATIONAL CENTER FOR EXTENSION
License No. 194/GP-BC the Ministry of Culture - Information on 10-7-2006
Address: No. 16 Thuy Khue Street, Tay Ho district, Hanoi  Email: tthlknqg@gmail.com

Website best viewed in resolution: 1024x786 pixels

Developed by: NEVICO