vi-VNen-US


Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 ban hành Chương trình hành động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ”
Updated at:  16:02 26/06/2013


Nội dung Quyết định như sau:

 

I. Mục tiêu

 

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" (sau đây gọi tắt là Đề án), góp phần thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 của cả nước.

 

II. Nhiệm vụ chủ yếu

 

1. Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, nội dung Đề án đến tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các địa phương.

 

2. Nâng cao chất lượng chiến lược, quy hoạch; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với quy hoạch.

 

3. Khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân

 

4. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đầu tư công

 

Từ năm 2014, chỉ đạo thực hiện phân bổ vốn đầu tư công của ngành theo hướng:

 

- Trong lĩnh vực thủy sản: Tăng đầu tư cơ sở hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản tập trung, phát triển giống thủy sản, hệ thống cảnh báo và giám sát môi trường, hệ thống quản lý dịch bệnh và thú ý thủy sản. Tiếp tục đầu tư các dự án cảng cá, định vị tàu thuyền và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền đánh cá; hỗ trợ đầu tư bảo quản, chế biến giảm tổn thất sau thu hoạch, hiện đại hóa tàu thuyền, và cải thiện đời sống ngư dân bãi ngang, hộ sản xuất nhỏ.

 

- Trong lĩnh vực lâm nghiệp: Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống nghiên cứu và cung ứng các giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm lâm, năng lực dự báo và phòng cháy chữa cháy rừng; đầu tư phát triển mô hình quản lý lâm nghiệp cộng đồng và phát triển dịch vụ môi trường rừng.

 

- Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đào tạo, phát triển thị trường và khuyến nông: Tăng đầu tư và đổi mới công tác quản lý khoa học công nghệ; tiếp tục ưu tiên đầu tư cho các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nhân lực, hệ thống thông tin thị trường và dự báo; hỗ trợ tiếp thị, quảng bá, phát triển thị trường và chuyển giao công nghệ; các hoạt động tuyên truyền, đào tạo huấn luyện khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân; ưu tiên đầu tư các dự án khuyến nông phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực phục vụ tái cơ cấu.

 

- Trong lĩnh vực thủy lợi: Đầu tư theo hướng đa chức năng để phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, nhiều loại cây trồng, cung cấp nước cho dân sinh và sản xuất công nghiệp; tập trung vốn đầu tư cho công trình thủy lợi đầu mối, các dự án trọng điểm có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của vùng. Các dự án kiểm soát lũ, chống ngập úng tại các đô thị lớn; ưu tiên vốn nhiều hơn cho nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư; xây dựng hồ chứa nước ở khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán, phát triển thủy lợi nhỏ kết hợp với thủy điện ở khu vực miền núi; hỗ trợ về công nghệ, dịch vụ tư vấn về các phương pháp tiết kiệm nước; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

 

5. Cải cách thể chế

 

6. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách

 

III. Tổ chức thực hiện

 

Thành lập Ban chỉ đạo Tái cơ cấu của Bộ do Bộ trưởng làm trưởng ban, Thủ trưởng các đơn vị là thành viên để chỉ đạo triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện Đề án. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hành động, triển khai chi tiết kế hoạch hành động của đơn vị, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

 

Tải Quyết định 1384/QĐ-BNN-KN và Chương trình hành động của Bộ NN-PTNT tại đây

 

Tải Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tại đây


Visitors:
37659121

 

Detail

 

 

 

 

 

 

© Copyright NATIONAL CENTER FOR EXTENSION
License No. 194/GP-BC the Ministry of Culture - Information on 10-7-2006
Address: No. 16 Thuy Khue Street, Tay Ho district, Hanoi  Email: tthlknqg@gmail.com

Website best viewed in resolution: 1024x786 pixels

Developed by: NEVICO