Liên hệ TT KNQG

Chính sách hỗ trợ việc áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản

Cập nhật: 30/12/2014 15:51

Hỏi: Nhà nước có chính sách gì để hỗ trợ việc áp dụng VietGAP?

Lê Văn Minh - Tuy  Phước - Bình Định 

Trả lời: 

Để khuyến khích việc áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản, Nhà nước hỗ trợ:

 - 50% kinh phí xây dựng, cải tạo các vùng sản xuất tập trung theo VietGAP

 - Chi phí đào tạo tập huấn;

 - Chi phí chứng nhận 01 lần;

- Chi phí hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại (hội chợ, hội thi, gian hàng giới thiệu sản phẩm…..).

Theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/10/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg; Thông tư 53/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2012 về Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012. 

 

 

 
   
Scroll