Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 47, từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(20/11) 

Thứ 3

(21/11) 

Thứ 4

(22/11) 

Thứ 5

(23/11) 

Thứ 6

(24/11) 

Thứ 7

(25/11)

Chủ nhật
(26/11)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Sáng:Làm việc tại  Cơ quan
Chiều:Đi công 
tác Hải Phòng
Đi công tác 
Hải Phòng
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm  việc tại 
Cơ quan
Đi công tác 
Bắc  Giang

Phó Giám đốc

Kim Văn Tiêu

 
Làm việc tại
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Sáng:Họp  với 
Tổng cục Thủy
Sản
Chiều:Làm việc 
tại Cơ quan
Đi công tác
Thái Bình (Hội thảo
 DA rô phi)
Đi công tác
Thái Bình (Hội
thảo DA rô phi)

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại
Cơ quan

Sáng: Họp Đào  
tạo nghề với
Tổng cục dạy
nghề
Chiều: Làm việc
tại Cơ quan 
Họp Hội nghị GI20 Làm việc tại
Cơ quan (Sáng:Họp
chương trình
thường
xuyên 2018; Chiều:
Họp Dự án ACIAR)
Làm việc tại 
Cơ quan (Sáng:
Họp hội đồng đĩa
hình chăn nuôi;
Chiều: Họp Dự án ACIAR)

 Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll